websejlerWebsejler

dansk sejlunion

dmi

roennerhavn1

Rønnerhavnen

VEDTÆGTER FOR RØNNERHAVNENS BÅDELAUG

§1.  SEJLKLUBBENS NAVN OG HJEMSTED

Klubbens navn er: Rønnerhavnens Bådelaug
Dens Hjemsted er Frederikshavn kommune

§2. SEJLKLUBBENS FORMÅL

a. At fremme det sociale netværk og samarbejde i Rønnerhavnen
b. At arrangere fælles ture/aktiviteter
c. At forhandle aftaler med andre havne om rabatordninger
d. At etablere kontakt til andre interesseorganisationer, herunder Dansk Sejlunion.

§3.  MEDLEMSKAB AF ORGANISATION

Klubben skal arbejde for optagelse som medlem af Dansk Sejlunion og Nordøstjysk kreds.

§4.  OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Som aktivt eller passivt medlem af seniorafdelingen  kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.
Som aktivt eller passivt medlem af ungdomsafdelingen  kan bestyrelsen optage enhver, i alderen fra 10 år til 17 år. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver skriftlig samtykke fra forældre/værge.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens vedlægter, jfr. § 15.
Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

§5.  KONTINGENT

Klubbens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves helårligt forud for alle medlemmer.

§6.  UDMELDELSE ? EKSKLUSION

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.
Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 15.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

§7.  ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden 1. april, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved offentliggørelse i Rønnerposten eller ved offentliggørelse på sejlklubbens hjemmeside.
Dagsordenen fremlægges på generalforsamlingen. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.
Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år, og har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§8.  DAGSORDEN

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1.    Valg af dirigent
2.    Bestyrelsens beretning  for det forløbne år
3.    Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
4.    Behandling af eventuelt indkomne forslag
5.    Fastsættelse af kontingent
6.    Valg af formand (lige årstal)
7.    Valg af kasserer (ulige årstal)
8.    Valg af den øvrige bestyrelse 3 medlemmer (2 på ulige år, 1 på lige år)
9.    Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
10.  Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
11.  Eventuelt

§9.  GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelse, til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr.  dog § 4, stk. 4 og § 6, stk. 6 og 7, § 15 og § 16 stk. 1. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra ½  af de stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvor også et referat af forhandlinger optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

§10.  EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelse og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7, stk. 2.

§11.  BESTYRELSE ? VALG

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 1 medlem og vælges for 2 år af gangen af den ordinære generalforsamling.
Formanden og kassereren vælges ved særlig afstemning.
Genvalg kan finde sted.

§12.  KONSTITUERING ? TEGNINGSRET

Bestyrelsen konstituerer sig snarest ? dog senest inden 14 dage ? efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen  fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Jfr. dog § 6, stk. 4.
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg, eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

§13.  REGNSKAB

Klubbens regnskabsår  er kalenderåret.
Bestyrelsen skal aflægge driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
Driftsregnskab og status fremlægges på generalforsamlingen.

§14.  REVISON

På den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant, jfr. § 8.
Revisorer skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§15.  VEDTÆGTSÆNDRINGER

Forandringer  af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§16.  KLUBBENS OPLØSNING

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.
I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idealistiske, søsportslige formål.
Disse vedtægter er besluttet på en stiftende generalforsamling den 12. januar 2002.

Vedtægterne er herefter justeret på følgende generalforsamlinger (Opføres i datorækkefølge):
Generalforsamling 10/3 2008

Senest opdateret: Torsdag, 19. marts 2009 12:58

Gå til toppen
Copyright © 2021 Rønnerhavnens Bådelaug. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.